Vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Načítať

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti
Pártystany-Jičín s.r.o.
so sídlem Dělnická 1302, 506 01 Jičín, Česká republika
identifikačné číslo: 03440818
zapísanej v obchodnom registri vedenom OR Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34137
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.partystany-jicin.sk

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o., se sídlem Dělnická 1302, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 03440818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34137 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.partystany-jicin.cz; www.partystany-jicin.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT ZA …“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•             v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dělnická 1302, 506 01 Jičín;

•             v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

•             bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5654026309/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

•             bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay.cz, s.r.o.,;

•             bezhotovostně platební kartou;

4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.        V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1.     zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2.     zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3.     zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a

5.1.4.     zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1.     poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2.     poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3.     první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3.        Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@partystany-jicin.cz.

5.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.            PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.        Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.3.1.     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.3.2.     je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.3.3.     je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.4.1.     je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2.     věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.4.3.     je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.4.4.     věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5.        Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6.        Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.7.        Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8.        Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

7.8.1.     po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

7.8.2.     po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.9.        Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.10.      Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

7.11.      Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.12.      Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.13.      Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.14.      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.14.1.   prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,

7.14.2.   se vada projeví opakovaně,

7.14.3.   je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.14.4.   je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.15.      Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.16.      Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17.      S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.18.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

7.19.      Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20.      Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.21.      Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Dělnická 1302, 506 01 Jičín, telefonicky na čísle +420772000111 či elektronickou poštou na adrese info@partystany-jicin.cz.

7.22.      Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.23.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.24.      Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

8.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3.        Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.        Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.        Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.        Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.      Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.      Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.          DORUČOVÁNÍ

11.1.      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Pártystany-Jičín s.r.o., Dělnická 1302, 506 01 Jičín, adresa elektronické pošty info@partystany-jicin.cz, telefon +420772000111. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Jičíně dne 6.1.2023

 

BEZPEČNOSTNÝ PREDPIS PRE PREVÁDZKU, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTYSTANOV, ALTÁNKOV, NOŽNICOVÝCH STANOV, MOBILNÝCH GARÁŽÍ, SKLADOVÝCH HÁL

1. ÚČEL A PLATNOSŤ

 1. Účelom tohto bezpečnostného predpisu je upraviť pracovné a technologické postupy na používanie pártystanov, altánov, nožnicových stanov, mobilných garáží a skladových hál tak, aby sa v čo najväčšej miere obmedzila možnosť vzniku ako pracovných úrazov zamestnancov, tak aj úrazov zákazníkov na uvedenom zariadení. Ďalej tento predpis upozorňuje na konkrétne riziká možného ohrozenia života a zdravia pri prevádzke na týchto zariadeniach a uvádza možnosti ich zníženia.
 2. Tento dokument platí pre manipuláciu, obsluhu a údržbu uvedených zariadení a je záväzný pre všetky osoby, ktoré s týmito zariadeniami akýmkoľvek spôsobom manipulujú alebo ich používajú

2. ZAISTENIE BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Zaškolenie a zácvik pracovníkov a zákazníkov

 1. Manipulovať s uvedenými zariadeniami môžu iba osoby staršie ako 18 rokov veku a právne spôsobilé, ktoré sú dôkladne a preukázateľne oboznámené a zaškolené.
 2. V priebehu zaškoľovania osoby musí byť tento preukázateľne oboznámený: s týmto Bezpečnostným predpisom, s návodom výrobcu pre používanie konkrétneho zariadenia.
 3. V priebehu zaškoľovania si musia pracovníci obsluhujúci zariadenie osvojiť najmä: dodržiavanie bezpečnostných predpisov, bezpečnú manipuláciu s konštrukciou pri zostavovaní zariadenia, riadne používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Bezpečnostné požiadavky na zariadenia

 1. Pred prvým použitím je nutné z jednotlivých dielov konštrukcie zariadenia odstrániť ochranný, konzervačný olej.
 2. So zariadením je nutné manipulovať opatrne, predíde sa tak jeho poškodeniu.
 3. Stabilita zariadenia musí byť bezpečne zaistená. Samotná konštrukcia zariadenia je koncipovaná tak, že pri správnom zostavení je zariadenie samo o sebe stabilné. Pre bezpečnejšiu stabilitu zariadenia je odporúčané zabezpečiť ju kotviacim zariadením, ktoré nie je súčasťou dodávky a je možné ho objednať u dodávateľa.
 4. Zariadenie sa nesmie používať vo vetre, je vždy nutné neodkladne odstrániť sneh zo strechy zariadení.
 5. Je nutné pravidelne dôkladne kontrolovať kotvenie zariadenia k jeho podkladu.
 6. Zariadenie je nutné rozkladať pri teplote min. 10 °C.
 7. Zariadenie sa NESMIE používať, pokiaľ je akákoľvek časť zariadenia poškodená alebo chýba.
 8. Skladanie a rozkladanie zariadení je nutné vykonávať v dostatočnom počte osôb podľa rozmeru zariadení.
 9. Zariadenia môžu byť inštalované iba na rovných a spevnených plochách.
 10. Vnútri zariadenia a vo vzdialenosti menšej ako 2 m od zariadenia je zakázané používanie akéhokoľvek zdroja ohňa, ktorý by mohol spôsobiť vzplanutie a požiar (napr. otvorený oheň, grilovacie zariadenie, plynové variče a zariadenia, rôzne horáky a pod.).
 11. Zariadenia nie sú testované na odolnosť vo vetre a zaťaženie snehom.

Bezpečnostné požiadavky na obsluhu

 1. Manipulovať s uvedeným zariadením môžu iba osoby, ktoré sú na to preukázateľne zaškolené.
 2. Pri manipulácii musia osoby vždy pozorne sledovať zariadenie a včas rozpoznať možné riziko poranenia.
 3. Pokiaľ dôjde k narušeniu plynulej manipulácie (spoje tyčí nejdú dobre do seba a pod.), je zakázané vykonávať toto nadmernou silou.
 4. Všetky tyče konštrukcie treba zasunúť do konca spojky, aby konštrukcia nemala medzery. Spoje konštrukcie musí byť vždy zoskrutkované.
 5. Obsluha musí dbať na svoju bezpečnosť najmä vzhľadom k manipulácii nad hlavou, kde hrozí riziko poranenia hlavy pádom materiálu. Pri tejto manipulácii sa dôrazne odporúča používať ochranu hlavy.
 6. Pri manipulácii so zariadením musí obsluha používať plnú obuv s plnou špičkou a pätou.
 7. Pri manipulácii s časťami zariadenia, ktoré majú ostré hrany, musí obsluha používať ochranné pracovné rukavice.

Zakázané činnosti pri obsluhe a používaní zariadení
​Vzhľadom na potenciálne riziko vzniku úrazov pri manipulácii s uvedenými zariadeniami sa na ochranu života a zdravia osôb vykonávajúcich ich obsluhu určujú ďalej uvedené činnosti, ktoré sú zakázané:

 1. Manipulovať so zariadením v nedostatočnom počte osôb.
 2. Používať zariadenia vo veternom počasí.
 3. Vykonávať akékoľvek úpravy konštrukcie zariadenia, ktoré nie sú povolené v návode na obsluhu.
 4. Používanie zdrojov podpálenia, pozri bod. 2.2.10 tohto Bezpečnostného predpisu.

Bezpečnostné požiadavky na priestor / plochu, kde je umiestnené zariadenie

 1. Priestor / plocha, kde sa zariadenie nachádza, musí byť udržiavaný v stave, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
 2. Priestor / plocha musí byť rovný a spevnený.
 3. Nad priestorom / plochou, na ktorom sa zariadenie nachádza, nesmie viesť elektrické vedenie.

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Osoby, ktoré manipulujú so zariadením, musia používať nasledujúce osobné ochranné pracovné prostriedky:

 1. manipulácia s časťami s ostrými hranami ochranné pracovné RUKAVICE
 2. manipulácia so zariadením OBUV S PLNOU špičkou a pätou
 3. manipulácia nad hlavou OCHRANA HLAVY

KONTROLY

Pred uvedením do prevádzky sa musí pri zariadení vykonať:

 1. kontrola správneho postavenia zariadenia
 2. kontrola spoľahlivosti všetkých kotviacich prvkov zariadenia (ak sú súčasťou dodávky)
 3. kontrola úplnosti a celistvosti častí konštrukcie
 4. kontrola PEVNOSTI uchytenia všetkých plachiet

PRACOVNÉ RIZIKÁ A OPATRENIA NA ICH ODSTRÁNENIE

 1. Pojem "charakter výskytu rizika" vyjadruje pôsobenie rizík vzhľadom k času, k vykonávanej činnosti a pod. Pôsobenie rizika môže byť napr. trvalé, obmedzené iba na dobu manipulácie s nástrojom a pod.
 2. Pod pojmom "zdroj rizika" sa rozumie jeho bližšie určenie. Napr. na zariadení sa vyskytujú rôzne druhy mechanických rizík, jedným z nich je riziko porezania a konkrétnym zdrojom tohto rizika je manipulácia s časťami s ostrými hranami.
 3. "Príčinou rizika" je nebezpečný stav zdroja rizika alebo jeho pôsobenie na okolie. Tým môže byť napr. neukotvené zariadenie a pod.
 4. "Nebezpečenstvo", ktoré osobám vystaveným rizikám ohrozenia ich života a zdravia hrozí, môže byť napr. porezanie, pád materiálu, apod.

3. OPATRENIE PRE PRÍPAD MIMORIADNEJ UDALOSTI

 1. Za mimoriadnu udalosť sa v danom prípade považuje najmä vznik požiaru alebo vznik úrazu.
 2. Opatrením proti vzniku požiaru sa stanovuje povinnosť mať v priestore zariadení vždy umiestnený prevádzkyschopný prenosný hasiaci přístroj

4. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých ustanovení tohto predpisu majú všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s uvedenými zariadeniami.

Zvlášť dôležitá je v tomto ohľade zodpovednosť pracovníka dodávateľa. Príslušný pracovník dodávateľa je najmä zodpovedný za to, že: 

 1. osoba vykonávajúca obsluhu zariadenia je k tejto činnosti preukázateľne oprávnená, pozri bod 2 tohto predpisu.
 2. Za preukázateľné zoznámenie s Bezpečnostným predpisom sa považuje aj súhlas objednávateľa s obchodnými podmienkami dodávateľa, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je tento Bezpečnostný predpis.

Osoba oprávnená na obsluhu zariadenia - pártystanov, altánov, nožnicových stanov, mobilných garáží a skladových hál - je zodpovedná najmä za:

 1. plnenie požiadaviek predpísaných na obsluhu uvedeného zariadenia,
 2. dodržovanie predpísaných zakázaných činností pri obsluhe zariadenia,
 3. dôsledné používanie určených OPP.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

 1. Plachty zariadenia je možné umývať mydlovým roztokom.
 2. Pleseň a škvrny vzniknuté vlhkosťou odstraňujte jemným chlórovým roztokom. Dodržujte pokyny výrobcu a chlórový roztok najskôr vyskúšajte na mieste, ktoré nie je vidieť. Týmto spôsobom sa uistite, či nedochádza k zmene sfarbenia.
 3. Zariadenie nesmie zostávať ani byť balené vo vlhkom stave. Vždy ho pred tým nechajte úplne vyschnúť.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo? Pošleme Vám nové.
Ste tu prvý krát? Vytvorte si nový účet.

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.