Vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Načítať

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti

Pártystany-Jičín s.r.o.

so sídlem Dělnická 1302, 506 01 Jičín, Česká republika

identifikačné číslo: 03440818

zapísanej v obchodnom registri vedenom OR Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34137

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.partystany-jicin.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Pártystany-Jičín s.r.o., so sídlom Dělnická 1302, 506 01 Jičín, identifikačné číslo: 03440818, zapísanej v obchodnom registri vedenom OR Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 34137 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.partystany-jicin.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
  4. Kupující nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupující berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
  5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti v mieste prevádzky predávajúceho na adrese Dělnická 1302, 506 01 Jičín;
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2301163566/2010, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho");
   • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ThePay.cz;
   • bezhotovostne platobnou kartou;
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. ​Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
  9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@partystany-jicin.sk.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
 6. DOPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi prezentovanej,
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
   3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  5. Právo z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRAN
  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@partystany-jicin.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. DORUČOVANIE
  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktorá by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Dělnická 1302, 506 01 Jičín, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@partystany-jicin.sk, telefón +420772000111.

 

V Jičíne dňa 24. 5. 2018
 

BEZPEČNOSTNÝ PREDPIS PRE PREVÁDZKU, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTYSTANOV, ALTÁNKOV, NOŽNICOVÝCH STANOV, MOBILNÝCH GARÁŽÍ, SKLADOVÝCH HÁL

1. ÚČEL A PLATNOSŤ
 1. Účelom tohto bezpečnostného predpisu je upraviť pracovné a technologické postupy na používanie pártystanov, altánov, nožnicových stanov, mobilných garáží a skladových hál tak, aby sa v čo najväčšej miere obmedzila možnosť vzniku ako pracovných úrazov zamestnancov, tak aj úrazov zákazníkov na uvedenom zariadení. Ďalej tento predpis upozorňuje na konkrétne riziká možného ohrozenia života a zdravia pri prevádzke na týchto zariadeniach a uvádza možnosti ich zníženia.
 2. Tento dokument platí pre manipuláciu, obsluhu a údržbu uvedených zariadení a je záväzný pre všetky osoby, ktoré s týmito zariadeniami akýmkoľvek spôsobom manipulujú alebo ich používajú
2. ZAISTENIE BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA
 1. Zaškolenie a zácvik pracovníkov a zákazníkov
  1. Manipulovať s uvedenými zariadeniami môžu iba osoby staršie ako 18 rokov veku a právne spôsobilé, ktoré sú dôkladne a preukázateľne oboznámené a zaškolené.
  2. V priebehu zaškoľovania osoby musí byť tento preukázateľne oboznámený: s týmto Bezpečnostným predpisom, s návodom výrobcu pre používanie konkrétneho zariadenia.
  3. V priebehu zaškoľovania si musia pracovníci obsluhujúci zariadenie osvojiť najmä: dodržiavanie bezpečnostných predpisov, bezpečnú manipuláciu s konštrukciou pri zostavovaní zariadenia, riadne používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 2. Bezpečnostné požiadavky na zariadenia
  1. Pred prvým použitím je nutné z jednotlivých dielov konštrukcie zariadenia odstrániť ochranný, konzervačný olej.
  2. So zariadením je nutné manipulovať opatrne, predíde sa tak jeho poškodeniu.
  3. Stabilita zariadenia musí byť bezpečne zaistená. Samotná konštrukcia zariadenia je koncipovaná tak, že pri správnom zostavení je zariadenie samo o sebe stabilné. Pre bezpečnejšiu stabilitu zariadenia je odporúčané zabezpečiť ju kotviacim zariadením, ktoré nie je súčasťou dodávky a je možné ho objednať u dodávateľa.
  4. Zariadenie sa nesmie používať vo vetre, je vždy nutné neodkladne odstrániť sneh zo strechy zariadení.
  5. Je nutné pravidelne dôkladne kontrolovať kotvenie zariadenia k jeho podkladu.
  6. Zariadenie je nutné rozkladať pri teplote min. 10 °C.
  7. Zariadenie sa NESMIE používať, pokiaľ je akákoľvek časť zariadenia poškodená alebo chýba.
  8. Skladanie a rozkladanie zariadení je nutné vykonávať v dostatočnom počte osôb podľa rozmeru zariadení.
  9. Zariadenia môžu byť inštalované iba na rovných a spevnených plochách.
  10. Vnútri zariadenia a vo vzdialenosti menšej ako 2 m od zariadenia je zakázané používanie akéhokoľvek zdroja ohňa, ktorý by mohol spôsobiť vzplanutie a požiar (napr. otvorený oheň, grilovacie zariadenie, plynové variče a zariadenia, rôzne horáky a pod.).
  11. Zariadenia nie sú testované na odolnosť vo vetre a zaťaženie snehom.
 3. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu
  1. Manipulovať s uvedeným zariadením môžu iba osoby, ktoré sú na to preukázateľne zaškolené.
  2. Pri manipulácii musia osoby vždy pozorne sledovať zariadenie a včas rozpoznať možné riziko poranenia.
  3. Pokiaľ dôjde k narušeniu plynulej manipulácie (spoje tyčí nejdú dobre do seba a pod.), je zakázané vykonávať toto nadmernou silou.
  4. Všetky tyče konštrukcie treba zasunúť do konca spojky, aby konštrukcia nemala medzery. Spoje konštrukcie musí byť vždy zoskrutkované.
  5. Obsluha musí dbať na svoju bezpečnosť najmä vzhľadom k manipulácii nad hlavou, kde hrozí riziko poranenia hlavy pádom materiálu. Pri tejto manipulácii sa dôrazne odporúča používať ochranu hlavy.
  6. Pri manipulácii so zariadením musí obsluha používať plnú obuv s plnou špičkou a pätou.
  7. Pri manipulácii s časťami zariadenia, ktoré majú ostré hrany, musí obsluha používať ochranné pracovné rukavice.
 4. Zakázané činnosti pri obsluhe a používaní zariadení
  ​Vzhľadom na potenciálne riziko vzniku úrazov pri manipulácii s uvedenými zariadeniami sa na ochranu života a zdravia osôb vykonávajúcich ich obsluhu určujú ďalej uvedené činnosti, ktoré sú zakázané:
  1. Manipulovať so zariadením v nedostatočnom počte osôb.
  2. Používať zariadenia vo veternom počasí.
  3. Vykonávať akékoľvek úpravy konštrukcie zariadenia, ktoré nie sú povolené v návode na obsluhu.
  4. Používanie zdrojov podpálenia, pozri bod. 2.2.10 tohto Bezpečnostného predpisu.
 5. Bezpečnostné požiadavky na priestor / plochu, kde je umiestnené zariadenie
  1. Priestor / plocha, kde sa zariadenie nachádza, musí byť udržiavaný v stave, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
  2. Priestor / plocha musí byť rovný a spevnený.
  3. Nad priestorom / plochou, na ktorom sa zariadenie nachádza, nesmie viesť elektrické vedenie.
 6. Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
  1. Osoby, ktoré manipulujú so zariadením, musia používať nasledujúce osobné ochranné pracovné prostriedky:
   1. manipulácia s časťami s ostrými hranami ochranné pracovné RUKAVICE
   2. manipulácia so zariadením OBUV S PLNOU špičkou a pätou
   3. manipulácia nad hlavou OCHRANA HLAVY
 7. KONTROLY
  1. Pred uvedením do prevádzky sa musí pri zariadení vykonať:
   1. kontrola správneho postavenia zariadenia
   2. kontrola spoľahlivosti všetkých kotviacich prvkov zariadenia (ak sú súčasťou dodávky)
   3. kontrola úplnosti a celistvosti častí konštrukcie
   4. kontrola PEVNOSTI uchytenia všetkých plachiet
 8. PRACOVNÉ RIZIKÁ A OPATRENIA NA ICH ODSTRÁNENIE
  1. Pojem "charakter výskytu rizika" vyjadruje pôsobenie rizík vzhľadom k času, k vykonávanej činnosti a pod. Pôsobenie rizika môže byť napr. trvalé, obmedzené iba na dobu manipulácie s nástrojom a pod.
  2. Pod pojmom "zdroj rizika" sa rozumie jeho bližšie určenie. Napr. na zariadení sa vyskytujú rôzne druhy mechanických rizík, jedným z nich je riziko porezania a konkrétnym zdrojom tohto rizika je manipulácia s časťami s ostrými hranami.
  3. "Príčinou rizika" je nebezpečný stav zdroja rizika alebo jeho pôsobenie na okolie. Tým môže byť napr. neukotvené zariadenie a pod.
  4. "Nebezpečenstvo", ktoré osobám vystaveným rizikám ohrozenia ich života a zdravia hrozí, môže byť napr. porezanie, pád materiálu, apod.
3. OPATRENIE PRE PRÍPAD MIMORIADNEJ UDALOSTI
 1. Za mimoriadnu udalosť sa v danom prípade považuje najmä vznik požiaru alebo vznik úrazu.
 2. Opatrením proti vzniku požiaru sa stanovuje povinnosť mať v priestore zariadení vždy umiestnený prevádzkyschopný prenosný hasiaci přístroj
4. ZODPOVEDNOSŤ
 1. Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých ustanovení tohto predpisu majú všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s uvedenými zariadeniami.
 2. Zvlášť dôležitá je v tomto ohľade zodpovednosť pracovníka dodávateľa. Príslušný pracovník dodávateľa je najmä zodpovedný za to, že: 
  1. osoba vykonávajúca obsluhu zariadenia je k tejto činnosti preukázateľne oprávnená, pozri bod 2 tohto predpisu.
  2. Za preukázateľné zoznámenie s Bezpečnostným predpisom sa považuje aj súhlas objednávateľa s obchodnými podmienkami dodávateľa, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je tento Bezpečnostný predpis.
 3. Osoba oprávnená na obsluhu zariadenia - pártystanov, altánov, nožnicových stanov, mobilných garáží a skladových hál - je zodpovedná najmä za:
  1. plnenie požiadaviek predpísaných na obsluhu uvedeného zariadenia,
  2. dodržovanie predpísaných zakázaných činností pri obsluhe zariadenia,
  3. dôsledné používanie určených OPP.
5. ČISTENIE A ÚDRŽBA
 1. Plachty zariadenia je možné umývať mydlovým roztokom.
 2. Pleseň a škvrny vzniknuté vlhkosťou odstraňujte jemným chlórovým roztokom. Dodržujte pokyny výrobcu a chlórový roztok najskôr vyskúšajte na mieste, ktoré nie je vidieť. Týmto spôsobom sa uistite, či nedochádza k zmene sfarbenia.
 3. Zariadenie nesmie zostávať ani byť balené vo vlhkom stave. Vždy ho pred tým nechajte úplne vyschnúť.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo? Pošleme Vám nové.
Ste tu prvý krát? Vytvorte si nový účet.

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.